Log in

Registration

Μαζική καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης των ΜΑΤ

Posted: October 15, 2017 / in: Πολιτικη, Πρωτοσελιδο / Comments Off on Μαζική καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης των ΜΑΤ

του Γιώργου Κρεασίδη

Την ώρα που Τσίπρας και Μητσοτάκης δια­βεβαίωναν την Παρα­σκευή 6/10 στη Θεσ­σαλονίκη, στο συνέ­δριο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Β. Ελλάδας, την απόλυτη στήριξή τους στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, η αστυνομία εξαπέλυσε μια απρό­κλητη επίθεση ενάντια στη διαδή­λωση που γινόταν έξω από το Βελ­λίδειο. Στο στόχαστρο των ΜΑΤ βρέθηκε το μπλοκ του Συντονι­σμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονί­κης. Με χημικά, με γκλομπ και κλω­τσιές τα ΜΑΤ χτύπησαν τους δια­δηλωτές με αποτέλεσμα τον τραυ­ματισμό στο κεφάλι του Κώστα Ξε­νόπουλου, στελέχους της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ και του ΝΑΡ για την Κομμου­νιστική Απελευθέρωση.

Ο Συντονισμός βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της σταθερής και αποτελεσματικής δράσης του ενά­ντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, με πανελ­λαδική εμβέλεια. Η στοχευμένη επί­θεση των ΜΑΤ ήρθε σαν συνέχεια των δικαστικών διώξεων και της συ­ντονισμένης από το Μαξίμου συ­κοφαντικής εκστρατείας, μέσω των ΜΜΕ, που εμφανίζει το Συντονι­σμό να διασώζει την περιουσία ζά­πλουτων μπαταχτσήδων. Η εν ψυ­χρώ επίθεση της αστυνομίας ερμη­νεύεται σαν προσπάθεια εκφοβι­σμού και μήνυμα ότι ο Συντονισμός έχει στοχοποιηθεί, καθώς η δράση του κινήματος ενάντια στους πλει­στηριασμούς έχει ενοχλήσει ισχυρά συμφέροντα από το χώρο των τρα­πεζών και των φαντς, τα οποία αν και εμφανίζονται απρόσωπα, συν­δέονται σύμφωνα με πληροφορίες, με πολιτικά πρόσωπα από ένα ευ­ρύ φάσμα. Στο συνέδριο του ΣΒΒΕ αν κάτι είχε ενδιαφέρον, είναι η επί­δειξη συσπείρωσης του επιχειρη­ματικού κόσμου που έχει διασφα­λίσει την απόλυτη συναίνεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλ­λά και της ΝΔ και όλης της γιαλα­ντζί αντιπολίτευσης των «μένουμε Ευρώπη». Η από κοινού παρου­σία των Τσίπρα και Μητσοτάκη στο συνέδριο με σύνθημα «step to the right direction» –βήμα προς σωστή ή τη …δεξιά κατεύθυνση, γι’ αυτούς είναι το ίδιο– αντανακλά τη στήρι­ξη της άρχουσας τάξης και του πο­λιτικού προσωπικού της στη γραμ­μή της πολιτικής σταθερότητας για την υλοποίηση και διαιώνιση του μνημονιακού πλαισίου και του κα­θεστώτος επιτροπείας. Απαραίτητο συμπλήρωμα το μοίρασμα της φτώ­χειας αλλά και η καθήλωση του ερ­γατικού και λαϊκού μαζικού κινή­ματος από τον κυβερνητικό και ερ­γοδοτικό συνδικαλισμό. Παραμέ­νει, όμως, σταθερή επιλογή της κυ­βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιο­ποίηση των μηχανισμών κρατικής καταστολής ενάντια στις μαχόμε­νες δυνάμεις του λαϊκού κινήμα­τος και ειδικά τις ριζοσπαστικές και αντικαπιταλιστικές τάσεις, προκει­μένου να εμποδιστεί η ανάπτυξη, ο συντονισμός και η πολιτικοποίηση των αγώνων.

Με αφορμή το συνέδριο του ΣΒΒΕ οργανώθηκε, με πρωτοβου­λία του Συντονισμού, συγκέντρω­ση στην Καμάρα και διαδήλωση προς το Βελλίδειο, με περιεχόμενο διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτι­κή και τα μνημόνια κυβέρνησης και ΕΕ, με τη συμμετοχή της μαχόμε­νης Αριστεράς και φορέων του λα­ϊκού κινήματος.

«Για δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους μήνες, συγκέντρω­ση που καλείται από το Συντονι­σμό Συλλογικοτήτων Θεσσαλονί­κης δέχεται την αναίτια και άκρα­τη βία και καταστολή της αστυνομί­ας», τονίζεται στην καταγγελία του Συντονισμού. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη δική της ανακοίνωση υπογραμμί­ζει πως «δεν πρόκειται για “λάθος της αστυνομίας”. Ο μόνος τρόπος για να “γιορτάσουν” η κυβέρνηση με τους ομοτράπεζούς της είναι να τρο­μοκρατήσουν το λαό, με σκοπό να συνεχίσουν τη λεηλασία εργατικών δικαιωμάτων, φύσης και δημόσιου πλούτου». Την αστυνομική βαρβα­ρότητα καταδίκασαν επίσης η ΛΑΕ, το ΚΚΕ(μ-λ) κ.ά.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το θέμα δεν μπορεί να λήξει μόνο σε επίπεδο πολιτι­κής καταδίκης, που είναι το στοιχει­ώδες. Θεωρείται αναγκαίο να ανα­δειχτούν και πάλι τα βασικά αιτήμα­τα του λαϊκού κινήματος για κατάρ­γηση των ΜΑΤ, για το τέλος της πα­ρουσίας τους στις διαδηλώσεις, τον αφοπλισμό της αστυνομίας, τον τερ­ματισμό των διώξεων για αγωνιστι­κή και συνδικαλιστική δράση.

Η πρωτοφανής επιθετικότη­τα της αστυνομίας και η εν ψυχρώ επίθεση στους διαδηλωτές έχει κα­ταγραφεί σε φωτογραφικό υλικό και βίντεο, ενώ είναι αναγνωρίσιμος ο αστυνομικός των ΜΑΤ που χτυ­πά με μανία και τραυματίζει τον Κ. Ξενόπουλο. Από μέλη του Συντο­νισμού Συλλογικοτήτων έρχεται η εκτίμηση ότι δεν μπορεί η κοινωνία να αρκεστεί στην κατ’ ιδίαν αγανά­κτηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ως επί το πλείστον αυτών που το βιο­γραφικό τους βασίζεται στην υπερά­σπιση δικαιωμάτων ή στις διαρροές ότι θα γίνει ΕΔΕ για την αστυνομική βαρβαρότητα, με το προβλέψιμο τέ­λος που έχουν αυτές οι διαδικασίες. Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί μήνυση, ενώ σε συνέντευξη τύπου θα δημοσιοποιηθεί το συγκεντρω­μένο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να καταγγελθεί η στοχοποίηση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων αλλά και να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την απαίτηση να μπει φραγμός στην καταστολή των λαϊκών αγώνων.

© Some rights reserved 2018 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα