Log in

Registration

Πρωτοφανές κίνημα ανυπακοής κατά κυβερνητικής «αξιολόγησης»

Posted: October 15, 2017 / in: Πολιτικη, Πρωτοσελιδο / Comments Off on Πρωτοφανές κίνημα ανυπακοής κατά κυβερνητικής «αξιολόγησης»

του Δημήτρη Σταμούλη

Τον καλύτερο συνεργά­τη τους έχουν βρει οι εκπρόσωποι του διε­θνούς και εγχώριου κε­φαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ στο πρόσωπο του Αλ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του, καθώς, όπως εί­πε και ο Γ. Ντάισελμπλουμ, «το θετι­κό κλίμα έχει επιστρέψει» και «η Ελ­λάδα θα πρέπει να το εκμεταλλευ­τεί». Ο λόγος, βέβαια, για την επικεί­μενη τρίτη αξιολόγηση του μνημονί­ου που προσυπέγραψε η συγκυβέρ­νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που όλα δεί­χνουν ότι θα ολοκληρωθεί πριν το τέ­λος του 2017. Οι οικονομικοί «δολο­φόνοι» των …θεσμών επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, την Αθή­να, στις 23 Οκτωβρίου, προς επιθεώ­ρηση της πιστής εφαρμογής της σφα­γιαστικής πολιτικής απέναντι στα ερ­γατικά δικαιώματα. Δεν είναι, πάντως, τυχαίο ότι η Λαγκάρντ του ΔΝΤ ανα­γνώρισε πως «έχει γίνει πολλή δου­λειά όλα τα χρόνια», εξηγώντας πως «δεν ζητάμε νέα μέτρα», αλλά και ξε­καθαρίζοντας πως «θέλουμε συμμόρ­φωση με τους όρους που έχουν συμ­φωνηθεί». Από τη μεριά της η κυβέρ­νηση, διά στόματος Τσακαλώτου, το μόνο που τόλμησε να ψελλίσει, θέλο­ντας υποτίθεται να …τζαρτζάρει λίγο το ΔΝΤ, ήταν ότι «δεν μπορεί να έχει το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω από το πρόγραμμα …αυτό προκαλεί αναστά­τωση στις αγορές»!

Πάντως στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σφοδρές αντιδράσεις των εργαζό­μενων στο Δημόσιο, και ενώπιον μιας νέας απόρριψης της άλλης …αξιολό­γησης, αυτής που η ίδια επιχειρεί να επιβάλει στους εργαζόμενους. Η συ­ντριπτική πλειοψη­φία των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από πρωτόγνωρες τα τελευταία χρό­νια μαζικές διαδι­κασίες, αποφάσισε με συντριπτικά ποσοστά να συνεχίσει την απεργία-αποχή από την όλη διαδι­κασία. Κι αυτό, παρά τους εκβιασμούς, την τρομοκρατία και την ανταπεργία της κυβέρνησης και υπουργικών παρα­γόντων που έφτασαν μέχρι στις παρα­ποιήσεις εγγράφων. Όπως στο υπουρ­γείο Παιδείας, που όπως κατήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, στα φύλλα αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, τα οποία μοιράστηκαν, έλειπε η βαθμολογία 0-40 και οι χαρακτηρισμοί ανεπαρκής, ακατάλληλος! Η κυβερνώ­σα συστημική «Αριστερά» του ΣΥΡΙ­ΖΑ δεν έχει πρόβλημα να μας ταρά­ξει στην …ανομία, παραποιώντας ακό­μα και τα δικά της δημόσια έγγραφα, εάν αυτό εξυπηρετεί την επιβολή της αξιολόγησης με κάθε τρόπο! Ενδεικτι­κό πάντως των δυνατοτήτων για μαζι­κή, μαχητική έκφραση ενός ρεύματος αντίστασης και ανυπακοής στην κυρί­αρχη πολιτική, είναι πως αυτό το όρ­γιο τρομοκρατίας –με την αρωγή και των ΜΜΕ– λειτούργησε τελικά αντίθε­τα από τους σχεδιασμούς των εμπνευ­στών του: οι εργαζόμενοι συσπειρώθη­καν, δυνάμωσαν την αποφασιστικότητά τους και ενίσχυσαν τη στάση αξιοπρέ­πειας και ανυπακοής, αναγκάζοντας και τη γραφειοκρατία της ΑΔΕΔΥ να παρασυρθεί από το αγωνιστικό ρεύμα.

Το ζητούμενο είναι, πάντως, να αποκαλυφθεί ευρύτερα στον κόσμο της εργασίας το πραγματικό περιε­χόμενο της αξιολόγησης, η σύνδεσή της με τις μνημονιακές δεσμεύσεις για ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του Δημοσίου και ότι όλα αυτά θα σημά­νουν π.χ. ράντζα στα νοσοκομεία, λου­κέτα σε τάξεις και σχολεία, ουρές στις υπηρεσίες του Δημοσίου κ.α. Ο συντο­νισμός των αγωνιστικών σκιρτημάτων που εκδηλώνονται σε διάφορους χώ­ρους, από το Δημόσιο έως την υγεία με την κατάσταση διάλυσης, όπως ανέ­δειξε και η κινητοποίηση της Τετάρτης στα δημόσια νοσοκομεία ή την εκπαί­δευση, με τις πρώτες κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο-έκτρωμα του Γαβρό­γλου, είναι ένα κρίσιμο καθήκον του ταξικού εργατικού κινήματος. Από αυ­τή την άποψη, κρί­σιμος κόμβος θε­ωρείται το μεγά­λο ραντεβού της συνέλευσης αγώ­να που σχεδιάζει η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων για το συ­ντονισμό στο τέλος Οκτωβρίου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η απεύθυνση σε πλήθος πρωτοβάθμιων σωματείων, ερ­γατικών συλλογικοτήτων, εργατικών λεσχών, νεολαιίστικων συσπειρώσε­ων, αλλά και «θεματικών» συντονι­σμών (ΣΥΣΑ, ΣΥΠΡΟΜΕ κ.α.). Ζη­τούμενο είναι να εκδηλωθεί ένα «από τα κάτω» οργανωμένο σχέδιο αγώνα, ενάντια στο νέο αντιλαϊκό προϋπολο­γισμό αλλά και στην πολιτική υλοποί­ησης των μέτρων της 2ης αξιολόγη­σης, της «διαπραγμάτευσης» για την 3η, και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώ­σεις και αλλαγές που κυοφορούνται σε όλα τα πεδία — από τις εργασιακές σχέσεις και το δικαίωμα στην απεργία, έως την υγεία και την εκπαίδευση, και από τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσι­ας περιουσίας μέχρι τη γενίκευση της αρπαγής της λαϊκής κατοικίας.

Άμεσος κινηματικός σταθμός-απά­ντηση είναι στις 4 Νοέμβρη, όπου δε­κάδες συλλογικότητες γειτονιών (πρωτοβουλίες αγώνα, εργατικές λέ­σχες, συλλογικότητες κατά των πλει­στηριασμών κ.α.), μαζί με άλλες συλ­λογικότητες της περιφέρειας (Συντο­νισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονί­κης κ.α.), διοργανώνουν πανελλαδι­κή κινητοποίηση ενάντια στους πλει­στηριασμούς λαϊκής κατοικίας και πε­ριουσίας, καθώς και συνέλευση αγώ­να την ίδια ημέρα. Πρόκειται για μια πρώτη ενωτική κινηματική απάντη­ση στην κυβέρνηση, που επιχειρεί να εφαρμόσει τους ηλεκτρονικούς πλει­στηριασμούς για την άμεση διευκόλυν­ση των τραπεζών, εν όψει και της τρί­της αξιολόγησης, αλλά και εντείνει την τρομοκρατία όπως φάνηκε με την κα­ταδίκη του αγωνιστή Δασκαρόλια. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και σχετι­κό υλικό, ώστε να γίνει μεγάλη εξόρμη­ση σε γειτονιές αλλά και χώρους δου­λειάς και να εξασφαλιστεί η μαζικοποί­ηση, η ενωτική δράση και η μαχητική απάντηση του κινήματος

© Some rights reserved 2019 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα