Log in

Registration

Οι πολυεθνικές Νεστλέ και Γιουνιλίβερ, αφού κέρδισαν, «ξεφορτώνουν» ανέργους

Posted: October 1, 2017 / in: Εργαζομενοι / Comments Off on Οι πολυεθνικές Νεστλέ και Γιουνιλίβερ, αφού κέρδισαν, «ξεφορτώνουν» ανέργους

του Δημήτρη Σταμούλη

Πέρσι τέτοια εποχή η πολυεθνική Μπόλ­τον επικαλούμενη τη ζημιογόνο λει­τουργία της χαρ­τοβιομηχανίας Σόφτεξ, αποφάσι­σε να κλείσει το εργοστάσιο στον Ταύρο. Τότε έμειναν άνεργοι 200 εργαζόμενοι. Φέτος, στην ίδια πε­ριοχή, μπαίνει «λουκέτο» στην πα­γωτοβιομηχανία μιας άλλης πολυ­εθνικής, της Φρονέρι Ελλάς. Με μια ξερή ανακοίνωση, όπως γίνε­ται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία, ελληνική θυγατρική της κοινοπραξίας που συνέστησαν από κοινού (50%-50%) ο Όμιλος Νεστλέ με την R&R Άις Κριμ, έκα­νε γνωστό ότι κλείνει το εργοστά­σιο του Ταύρου με 102 εργάτες, οι οποίοι πληρώνουν κι αυτοί με τη σειρά τους το τίμημα της …ανά­πτυξης που υποτίθεται ότι φέρνει στην χώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Την ίδια ημέρα, μια άλλη πολυεθνική με πολύχρονη παρου­σία στην Ελλάδα, στον κλάδο τρο­φίμων επίσης, η Ελαΐς Γιουνιλί­βερ Ελλάς, ανακοίνωσε πως προ­χωρά στην πώληση του τομέα του ελαιόλαδου στην Ελλάδα και τις μάρκες Άλτις, Ελάνθη και Σόλον. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για το μεγαλύτερο εργοστάσιο πα­γωτού στη χώρα, το οποίο η Νε­στλέ είχε αποκτήσει προ 11 ετών από τη Δέλτα Παγωτού του πρώην προέδρου του ΣΕΒ, Δασκαλόπου­λου, ενώ η Ελαΐς-Γιουνιλίβερ είναι η κορυφαία εταιρεία στην ελληνι­κή αγορά ελαιόλαδου της χώρας.

Αξίζει να θυμηθούμε την «γό­νιμη» περίοδο των επιχειρήσεων αυτών. To 2006 η Δέλτα Συμμε­τοχών αποφάσισε να πουλήσει τη θυγατρική για το παγωτό, στη Nεστλέ, έναντι 111,1 εκατ. ευ­ρώ. Η Δέλτα Βιομηχανία Παγω­τού, την περίοδο της εξαγοράς, κατείχε ηγετική θέση στην αγο­ρά παγωτού σε Ελλάδα, Βουλ­γαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο. Σήμερα, το δι­άδοχο σχήμα της Φρονέρι επικα­λείται την κρίση και την αύξηση των ζημιών, ξεχνώντας την εποχή των παχιών αγελάδων. Επιπλέ­ον αποσιωπά και το γεγονός ότι από τα στοιχεία της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ, στο επτάμη­νο Ιανουαρίου-Ιουλίου, η αγορά παγωτού αυξήθηκε σε αξία κατά 5,4% και οι πωλήσεις της Φρο­ντέρι κάλπαζαν με σχεδόν διπλά­σιο ρυθμό, της τάξης του 10,2%, ενώ διατήρησε και τη δεύτερη θέ­ση στην αγορά πίσω από τα προϊ­όντα ιδιωτικής ετικέτας. Αλλά και τα παγωτά που παρήγαγαν οι ερ­γάτες του Ταύρου διατηρούσαν τη δυναμική τους και ακόμα παραμέ­νουν δημοφιλή.

Το κεφάλαιο ωστόσο κινείται με βάση το μέγιστο δυνατό κέρ­δος και, προφανώς, οι διοικού­ντες της εταιρείας θεώρησαν πιο δόκιμο για τα συμφέροντά τους να βάλουν λουκέτο στη μονάδα πα­ραγωγής, να πετάξουν στο δρόμο τους 102 από τους 190 εργαζόμε­νους (87 διοικητικοί και πωλητές θα παραμείνουν στην εταιρεία) και να …εισάγουν τα παγωτά που μέ­χρι πρότινος παράγονταν εδώ ή να τα δίνουν σε outsourcing εταιρεί­ες. Η μητρική Φρονέρι δεν είναι μια τυχαία εταιρεία αλλά ένας κο­λοσσός των τροφίμων, με παρου­σία σε 22 χώρες και πωλήσεις πε­ρίπου 2,6 δισ. ευρώ!

Στο βωμό του πιο «ευέλικτου επιχειρηματικού σχήματος» θυσι­άζονται οι εργαζόμενοι, με την πο­λυεθνική να πετάει το «τυρί» των διπλάσιων αποζημιώσεων, βα­φτίζοντας παράλληλα τις απολύ­σεις «συναινετικές αποχωρήσεις». Όμως πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, όπως τονίζει το Συνδικά­το Γάλακτος, Τροφίμων και Πο­τών, η εταιρεία έχει ήδη πετάξει στο δρόμο υπερδιπλάσιο αριθμό εποχικών εργαζομένων, πάνω από 200 εργαζόμενους, που δεν μπο­ρούν να πάρουν ούτε καν το πενι­χρό επίδομα ανεργίας.

Στην άλλη μεγάλη αποχώρη­ση «ξένου επενδυτή», του πολυε­θνικού κολοσσού της Γιουνιλίβερ από έναν κλάδο τροφίμων, ο οποί­ος θεωρείται και από τους δυνα­τούς της ελληνικής βιομηχανίας – ελαιόλαδο, μαργαρίνες– βρίσκεται στην κορυφή των ελληνικών εξα­γωγών. Και σε αυτή την περίπτω­ση, όπου το μέλλον των εργαζο­μένων παραμένει άδηλο, ζητούμε­νο για την εργοδοσία είναι η «επα­ναξιολόγηση σε παγκόσμιο επί­πεδο των επιλογών του ομίλου». Κάποιοι προδικάζουν ότι εδώ δεν έχουμε λουκέτο στο εργοστά­σιο αλλά σίγουρα θα υπάρξει πω­λητήριο και, όπως πάντα συμβαί­νει σε αυτές τις περιπτώσεις ο διά­δοχος ιδιοκτήτης θα επιδιώξει και νέο εργασιακό καθεστώς.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις από μέρους των εργαζόμενων, την Πέμπτη διοργανώθηκε έξω από το υπουργείο Εργασίας συ­γκέντρωση των εργαζόμενων στο εργοστάσιο παραγωγής με πρω­τοβουλία του συνδικάτου γάλα­κτος, τροφίμων και ποτών και με σύνθημα «Πάρτε πίσω τις απο­λύσεις». Στην τριμερή που έγι­νε στο υπουργείο, οι εκπρόσω­ποι της εταιρείας επικαλέστηκαν «πρόβλημα βιωσιμότητας» και ισχυρίστηκαν πως οι υπογραφές στις «οικειοθελείς αποχωρήσεις» έχουν μπει χωρίς κανέναν εκβια­σμό. Ωστόσο, εμμέσως πλην σα­φώς, παραδέχτηκαν ότι αν ένας εργαζόμενος δεν υπογράψει τη σύμβασή του, αυτή θα καταγγελ­θεί. Το κλαδικό συνδικάτο καλεί σε νέα κινητοποίηση-παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γρα­φεία του ομίλου Νεστλέ στο Μα­ρούσι (Πατρόκλου 4, Παράδεισος Αμαρουσίου) την Τρίτη 3 Οκτώ­βρη, στις 11 π.μ.

Tags: ,

© Some rights reserved 2019 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα