Log in

Registration

Επιχείρηση… «Νέα Μεταπολίτευση» και κάλπικη αναθεώρηση

Posted: July 31, 2016 / in: Πολιτικη, Πρωτοσελιδο / Comments Off on Επιχείρηση… «Νέα Μεταπολίτευση» και κάλπικη αναθεώρηση

 

του Γεράσιμου Λιβιτσάνου

Η κυβέρνηση που δρα κάθε μέρα ενάντια στην εκφρασμένη θέληση του ελληνικού λαού προτείνει δημοψηφίσματα και κατοχύρωση δικαιωμάτων …αργότερα. Στην συνταγματική αναθεώρηση.

Όχι» του ελληνικού λαού στο δημοψήφι­σμα της 5ης Ιουλίου μετατράπηκε σε ένα ακόμη σκληρό μνη­μόνιο. Eτοιμάζονται το φθινόπωρο ακραίες αντιλαϊκές αλλαγές στις ερ­γασιακές σχέσεις ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή των μνημονιακών νόμων όπως και το ξεπούλημα της δημό­σιας περιουσίας. Όμως τα εργατι­κά, λαϊκά και δημοκρατικά δικαιώ­ματα που καταπατώνται και θα κα­ταπατηθούν το 2016, θα …αποκατα­σταθούν στη συνταγματική αναθεώ­ρηση που θα ολοκληρωθεί το 2021! Με αυτό το αποπροσανατολιστικό, επικοινωνιακό κόλπο της «Νέας Μεταπολίτευσης», επιχειρεί η κυ­βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να «μα­ζέψει» όσο μπορεί τη διογκούμε­νη λαϊκή δυσαρέσκεια από την πο­λιτική που εφαρμόζει συμπαρασύ­ροντας στην ίδια λογική τις υπόλοι­πες δυνάμεις του ευρώ-μονόδρο­μου. Αυτές που επιθυμούν επίσης τη μεταφορά της πολιτικής ατζέντας μακριά από τις βασικές επιδιώξεις του κεφαλαίου που καλούνται να υπηρετήσουν.

Πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης καμπάνιας ο ίδιος ο πρωθυπουρ­γός, Αλέξης Τσίπρας, με το τηλεο­πτικό σόου που έδωσε με το ξεκί­νημα της εβδομάδας που εκπνέει, στον προαύλιο χώρο της βουλής. Στην ομιλία του υποσχέθηκε δη­μοψηφίσματα επί παντός επιστη­τού και συνταγματική κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας όπως και του δημοσίου ελέγχου κοινωνικών αγαθών όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια. Την ίδια στιγμή, άνοιξε τη συζήτη­ση των νέων πολιτικών συναινέσε­ων που διακαώς επιδιώκει με την έναρξη της συζήτησης περί απευ­θείας εκλογής προέδρου της δη­μοκρατίας.

Όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουρ­γός, οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα «περάσουν» από μία διαδικασία συνελεύσεων ανά περιφέρεια καλώντας τον λαό να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία. Επί της ουσίας ανήγγειλε ένα ευρύ όσο και οργανωμένο πρόγραμμα δικαιολόγησης των πολιτικών που ασκούνται …προκειμένου να ανα­δειχθεί η «καλή ψυχή» της υποτι­θέμενης κυβέρνησης της αριστε­ράς, εάν δεν έπρεπε να ασκεί την πολιτική που ασκεί. Αυτά την ίδια στιγμή που στη συζήτηση στη Βου­λή για τον νέο εκλογικό νόμο είχε δημοσίως παζαρέψει με τον πρόε­δρο της Νέας Δημοκρατίας τη συ­ζήτηση περισσότερων άρθρων του Συντάγματος, ενώ οι ΑΝΕΛ έχουν ταχθεί υπέρ της αναθεώρησης και του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πα­νεπιστήμια. Να σημειωθεί ότι αν και αρχικά η συζήτηση της αναθεώρη­σης είχε οριστεί να ανοίξει τον Σε­πτέμβρη, τελικά μεταφέρεται για την άνοιξη του 2017 με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις πολιτικές εξελί­ξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι στόχος των προωθούμενων αλ­λαγών «είναι η εμβάθυνση της δη­μοκρατίας και του ρόλου του λαϊ­κού παράγοντα σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής και της λαϊκής ετυ­μηγορίας στη διαμόρφωση των πο­λιτικών εξελίξεων», λες και η πολι­τική που ασκεί να έχει την …λαϊκή στήριξη. Επίσης, ζήτησε την θεσμο­ποίηση των ψευτοδιλλημάτων του δικοματισμού προτείνοντας την εκλογή προέδρου της Δημοκρατί­ας από τον λαό, όμως μόνο αν απο­βούν άκαρπες οι σχετικές ψηφοφο­ρίες στην Βουλή. Όπως είπε, «τότε η τρίτη ψηφοφορία θα ανήκει στο εκλογικό σώμα, που θα αποφασίζει την εκλογή του Προέδρου με κα­θολική ψηφοφορία που θα διεξάγε­ται ανάμεσα στους δύο πλειοψηφή­σαντες υποψηφίους της τελευταί­ας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο».

Η όλη αυτή συζήτηση συνδέεται εμ­φανώς και με τις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους όρους λει­τουργίας του αστικού πολιτικού σκηνικού που συνοψίζονται στην δήλωση του Α. Τσίπρα για πέρασμα «από τον δικομματισμό στον διπο­λισμό». Είναι έντονη τις τελευταί­ες ημέρες, άλλωστε, η κόντρα και οι πιέσεις που ασκούνται προς το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι για την ανα­γκαιότητα πλειοψηφιών με «κεντρο­αριστερό πρόσημο» στον αντίποδα του «νεοφιλελευθερισμού» που εκ­προσωπεί η ΝΔ. Με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τα ψίχουλα για τους συ­νταξιούχους που χάνουν το ΕΚΑΣ, ολοκληρώνεται η κυβερνητική προ­σπάθεια για «αντισταθμιστικά» μέ­τρα στα όσα ψήφισε ως προαπαι­τούμενα για την τελευταία συμφω­νία στο Eurogroup. Τελευταίο στά­διο αναμένεται να είναι η αλλαγή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου με την οποία η κυβέρνηση θα επιχει­ρήσει να πείσει ότι πραγματοποιεί «δημοκρατικές» αλλαγές.

Στην πραγματικότητα όμως ολοέ­να και περισσότερο ενισχύει τα κα­θεστωτικά χαρακτηριστικά της, την ίδια στιγμή που έχει παραδώσει τους βασικούς πυλώνες της οικο­νομικής διακυβέρνησης στους μη­χανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ενω­σης και του Διεθνούς Νομισματι­κού Ταμείου. Μια συνθήκη που πι­στοποιεί το αληθές της εκτίμησης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέχθηκε ώστε να είναι ο πιο απο­τελεσματικός διαχειριστής της αντι­λαϊκής επίθεσης.

© Some rights reserved 2018 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα