Log in

Registration

Εκχώρηση λειτουργιών του Δήμου Βύρωνα σε ιδιώτες

Posted: July 25, 2016 / in: Κοινωνια / Comments Off on Εκχώρηση λειτουργιών του Δήμου Βύρωνα σε ιδιώτες

του Κυριάκου Νασόπουλου

Οι εργαζόμενοι απαιτούν από την δημοτική αρχή να σταματήσει κάθε μεθόδευση

Σφοδρές αντιδράσεις, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους κατοίκους του δήμου Βύρωνα, έχει προκαλέσει η ομολογημένη πλέον και με κάθε επισημότητα πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρή­σει στην εκχώρηση αρκετών λειτουργιών του δήμου σε ιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων δήμου Βύρωνα, στη συνάντηση που πραγματοποι­ήθηκε την περασμένη Δευτέρα 18/7 ανάμε­σα στο ΔΣ του σωματείου και τον αντιδήμαρ­χο οικονομικών, Δημήτρη Κόκκαλη, εκείνος τους ενημέρωσε για τον σχεδιασμό του δή­μου να εκχωρήσει την καθαριότητα εσωτε­ρικών χώρων των γηπέδων όπως επίσης και των πολιτιστικών εργαστηρίων του δήμου σε ιδιώτες, μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ).

Με άλλα λόγια, η δημοτική αρχή Βύρωνα, με τον παραπάνω τρόπο ιδιωτικοποίησης, επι­χειρεί να συρρικνώσει την ευθύνη του δήμου στον ευαίσθητο χώρο της καθαριότητας, χω­ρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει ότι το αμέ­σως επόμενο διάστημα δεν θα ακολουθήσουν και άλλοι τομείς καθαριότητας, όπως η απο­κομιδή των απορριμμάτων καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ερ­γαζομένων του δήμου, μετέφεραν για πολ­λοστή φορά στον αντιδήμαρχο οικονομικών, την πλήρη αντίθεσή τους σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησης, οι οποίες πα­ράλληλα έρχονται να προστεθούν σ’ ένα ερ­γασιακό περιβάλλον με τεράστιες απώλει­ες την περίοδο της κρίσης, με συνεχείς ανα­τροπές στις εργασιακές σχέσεις και παραβι­άσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασί­ας (ΣΣΕ). Και αυτό γιατί οι ΚΟΙΝΣΕΠ εί­ναι μια μορφή μεταφοράς της ευθύνης για την κακοπληρωσιά, την περιοδική εργασία, τη συμπίεση των απαιτήσεων απέναντι στο κράτος-εργοδότη στους ίδιους τους «συνε­ταιρισμένους εργαζόμενους-ιδιοκτήτες» της επιχείρησης. Δεν πρόκειται ούτε για διευκό­λυνσή τους, ούτε για αντιμετώπιση της έλλει­ψης προσωπικού από το δήμο, ούτε για κά­λυψη των αναγκών των κατοίκων, αλλά για την εμπέδωση των ευέλικτων και κακοπλη­ρωμένων μορφών εργασίας.

«Η δημοτική αρχή επιλέγει να στηρίξει αυτές τις πολιτικές των ευέλικτων μορφών εργασί­ας και δεν προσλαμβάνει, για τις ανάγκες των συγκεκριμένων υπηρεσιών, μόνιμο προσωπι­κό ή έστω με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τήρηση της ΣΣ της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Απαιτού­με από τη δημοτική αρχή να σταματήσει κάθε σκέψη για εκχώρηση λειτουργιών του δήμου σε ιδιώτες και να πάρει θέση ενάντια σ’ αυ­τές τις πολιτικές που ευτελίζουν την αξία της εργατικής δύναμης. Να μην προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ. Δι­εκδικούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπι­κού, την κατάργηση κάθε ελαστικής σχέσης εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αντιστεκόμαστε στην ιδιωτικο­ποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των δουλεμπορικών σχέσεων εργασίας που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα», ανα­φέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του σωμα­τείου εργαζομένων δήμου Βύρωνα. Παράλ­ληλα, δηλώνουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε μορφή πάλης, έτσι ώστε να μην περά­σουν οι αντεργατικές νεοφιλελεύθερες μνη­μονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥ­ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ τις οποίες και θέλει να προωθήσει η δημοτική αρχή Βύρωνα.

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις εξέδωσε και η Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα. «Και άμεσα και μακροπρόθεσμα εξυπηρετούνται οι κε­ντρικοί σχεδιασμοί για ιδιωτικοποίηση των δημόσιων λειτουργιών και συρρίκνωση του δημόσιου, σύμφωνα με τα μνημόνια και τις απαιτήσεις των τοκογλύφων δανειστών, της ΕΕ και των τραπεζών που θέλουν να δια­λύσουν και να περάσουν κάθε δημόσια ευ­θύνη σε ανεξέλεγκτα κερδοσκοπικά κεφά­λαια. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υπακούει, εφαρμόζει και υλοποι­εί αυτή την πολιτική, με την εκχώρηση των τραπεζών, των αεροδρομίων, των λιμανιών, των δημόσιων επιχειρήσεων και της δημό­σιας γης. Έρχονται και οι πρόθυμες δημοτι­κές αρχές να συνδράμουν σε αυτό το έργο βάζοντας το δικό τους μικρό λιθαράκι στην αποδόμηση. Η δημοτική αρχή της “Στάσης Βύρωνα”, ως μαθητευόμενος μάγος των με­θόδων του ΣΥΡΙΖΑ, αντιγράφει τις πρακτι­κές της κυβέρνησης και εφαρμόζει τις πολι­τικές της», σημειώνει.

© Some rights reserved 2018 - ΠΡΙΝ Παλιά μορφή και προηγούμενα άρθρα